وبینار روانکاری توربین ها و کمپرسور ها آبان ماه 1400 مدرس دوره مهندس محمود ترکی ریاست هیئت مدیره و مدیر تحقیقات و آموزش