با انجام DGA احتمال وجود خطای داخلی در زمان عمل کرد رله بوخ هلتس را بررسی کنیم:
تاکید میگردد که هرزمان رله بوخ هلتس فرمان آلارم و یا فرمان تریپ دهد، باید جهت ارزیابی احتمال خطا داخلی ترانسفورماتور از روغن قسمت اکتیو پارت و روغن تپ چنجر( اگر تپ چنجر تحت بار انجام میشود)نمونه گیری نموده و تست GC انجام و با تحلیل DGA از احتمال وجود خطای داخلی اطمینان حاصل نمود.