نقش آلودگی­های PCA اضافی و PCB بیش از حد مجاز
هرچند افزودن پلی آروماتیک­ها در روغن معدنی موجب افزایش پایداری اکسیداسیون و کاهش تولید گاز اضافی در روغن می­شوند ولی در صورتی­که بیش از حد مجاز باشند ضمن اینکه تحمل روغن در گاز اضافی در روغن می­شوند ولی در صورتی­که بیش از حد مجاز باشند ضمن اینکه تحمل روغن در مقابل ولتاژ ضربه را کاهش می­دهند، امکان ایجاد صاعقه داخل روغن را افزایش داده و در مقادیر بیش از حد مجاز در روغن، از نظر سلامتی نیز مضر خواهد بود (سرطان­زا هستند). به همین دلیل مقادیر بیش از حد مجاز آلودگی تلقی می­گردد.
وجود آلودگی پلی کلرینیتد بی فنیل (آسکارل) بیش از حد مجاز در روغن از نظر سلامتی مضر می­باشد.