شایع­ترین آلودگی­ها در روغن ترانسفورماتور
گرد و خاک (سیلیس)
رطوبت بیش از حد مجاز
ترکیبات فوران افزون بر مقادیر مجاز
ترکیبات پلی آروماتیک بیش از حد مجاز
آسکارل
ذرات معلق اضافه­تر از حد مجاز
با ارزیابی مستمر آلودگی­ها در روغن ترانسفورماتور و اقدام به موقع، از پیری زودرس روغن و ترانسفورماتور و خرابی جلوگیری می­شود.