جهت ارزیابی درست کیفیت روغن و انجام درست DGA در ترانسفورماتورها بسیار مهم است که نوع روغن از دیدگاه­های زیر مشخص باشد:

  1. از نظر میزان آنتی اکسیدان (Inhibitor , Trace Inhibitor, Un inhibitor)
  2. از نظر پایه: معدنی، سیلیکونی، استر طبیعی، استر سنتزی
  3. از نظر اینکه نمونه از کدام قسمت برداشته شده: مخزن اکتیوپارت، تپ­چنجر، بوشینگ، کنسرواتور، رله بوخ­هلتس و یا مخزن راکتور