ساختار بوشینگ های روغنی مشابه ساختار بخش اکتیوپارت ترانسفورماتور می باشد.هادی بوشینگ مشابه هسته و عایق کاغذی و روغن نیز که مشترک می باشند.
به همین دلیل نمونه گیری روغن از بوشینگ، مشابه نمونه گیری از قسمت اکتیو پارت بوده و به منظور ارزیابی کیفی روغن ، ارزیابی آلودگی روغن و ارزیابی گازهای محلول در روغن، موثرترین راه پیشگیری از خرابی و انفجار بوشینگ هاست.البته در هر نوبت نمونه گیری از بوشینگ می بایست به میزان حجم روغن برداشت شده از بوشینگ جهت نمونه گیری، به آن روغن اضافه نمود.
توجه : قطع برق و ارت بوشینگ برای نمونه گیری ضروریست.