به منظور ارزیابی خواص روغن نو و روغن کارکرده ترانسسفورماتورها، ضروریست نوع روغن را بدانیم و بر مبنای استانداردهای مربوط به هر نوع روغن و آزمون های در نظر گرفته شده در استانداردهای مرتبط، ارزیابی را انجام دهیم.
انواع روغن ها:
1-روغن معدنی
   الف) نفتانیک(Inhibited , Trace Inhibited , Unihibited)
   ب) پارافینیک
2-روغن سیلیکونی
3-روغن استر
   الف) استر طبیعی
   ب) استر سنتزی(Type1 , Type C1)