شاخصه های گازی روغن های عایقی در اثر تنش حرارتی در 120 درجه سانتیگراد، جدا از تاثیر مواد دستگاه و یا تنش های الکتریکی، با انجام آزمون Stray Gassing به روش استاندارد ASTM D7150-13 تعیین می شود.
در این روش(متد B) روغن های عایقی را با خارج کردن آلودگی های اصلی و حذف دیگر مواد واکنش پذیری که ممکن است رفتار گازی روغن های عایقی را تحت تاثیر قرار دهند، تحت آزمون قرار می دهند. این روش برای روغن عایقی نو(New Oil) و روغن عایقی کار کرده(Used Oil) به کار می رود.
تا کنون استاندارد IEC محدوده مجازی برای میزان گازها(نتیجه آزمون) تعریف نکرده است، لذا در حال حاضر تعیین محدوده مجاز، به توافق بین مصرف کننده و تولید کننده روغن واگذار می شود.