اگر ترانسفورماتوری دچار خطای داخلی فعال بوده و گازهای محلول در روغن بسیار افزایش یافته است، قبل از هر اقدام جهت تعمیر و باز کردن ترانسفورماتور، ضروریست که با انجام مراحل فرآیند تصفیه فیزیکی و سیرکوله کردن روغن به مدت طولانی، گازها را از روغن ترانسفورماتور تخلیه نمود.
حضور مقدار زیادی از گازهای قابل احتراق در روغن ترانسفورماتور، خطر آتش سوزی و انفجار را افزایش می دهد.