پیام های آموزشی

تعداد آیتم ها در هر صفحه

پیام آموزشی شماره 4

نقش آلودگی¬های PCA اضافی و PCB بیش از حد مجاز هرچند افزودن پلی آروماتیک¬ها در روغن معدنی موجب افزایش پایداری اکسیداسیون و کاهش تولید گاز اضافی در روغن می¬شوند ولی در صورتی¬که بیش از حد مجاز باشند ضمن اینکه تحمل روغن در گاز اضافی در روغن می¬شوند ولی در صورتی¬که بیش از حد مجاز باشند ضمن اینکه تحمل روغن در مقابل ولتاژ ضربه را کاهش می¬دهند، امکان ایجاد صاعقه داخل روغن را افزایش داده و در مقادیر بیش از حد مجاز در روغن، از نظر سلامتی نیز مضر خواهد بود (سرطان¬زا هستند). به همین دلیل مقادیر بیش از حد مجاز آلودگی تلقی می¬گردد. وجود آلودگی پلی کلرینیتد بی فنیل (آسکارل) بیش از حد مجاز در روغن از نظر سلامتی مضر می¬باشد.

پیام آموزشی شماره 3

شایع­ترین آلودگی­ها در روغن ترانسفورماتور گرد و خاک (سیلیس) رطوبت بیش از حد مجاز ترکیبات فوران افزون بر مقادیر مجاز ترکیبات پلی آروماتیک بیش از حد مجاز آسکارل ذرات معلق اضافه­تر از حد مجاز با ارزیابی مستمر آلودگی­ها در روغن ترانسفورماتور و اقدام به موقع، از پیری زودرس روغن و ترانسفورماتور و خرابی جلوگیری می­شود.

پیام آموزشی شماره 2

جهت ارزیابی درست کیفیت روغن و انجام درست DGA در ترانسفورماتورها بسیار مهم است که نوع روغن از دیدگاه­های زیر مشخص باشد: از نظر میزان آنتی اکسیدان (Inhibitor , Trace Inhibitor, Un inhibitor) از نظر پایه: معدنی، سیلیکونی، استر طبیعی، استر سنتزی از نظر اینکه نمونه از کدام قسمت برداشته شده: مخزن اکتیوپارت، تپ­چنجر، بوشینگ، کنسرواتور، رله بوخ­هلتس و یا مخزن راکتور

پیام آموزشی شماره 1

با انجام DGA احتمال وجود خطای داخلی در زمان عمل کرد رله بوخ هلتس را بررسی کنیم: تاکید میگردد که هرزمان رله بوخ هلتس فرمان آلارم و یا فرمان تریپ دهد، باید جهت ارزیابی احتمال خطا داخلی ترانسفورماتور از روغن قسمت اکتیو پارت و روغن تپ چنجر( اگر تپ چنجر تحت بار انجام میشود)نمونه گیری نموده و تست GC انجام و با تحلیل DGA از احتمال وجود خطای داخلی اطمینان حاصل نمود.