رآکتورهای در شبکه های فشار قوی وظیفه تزریق بار راکتیو به شبکه را به عهده دارند.
ساختار رآکتورها شبیه به ترانسفورماتورها می باشد.دارای هسته، روغن، سیم پیچ و عایق کاغذی هستند. بنابراین انجام آزمون های کنترل کیفی روغن و گازکروماتوگرافی بر روی نمونه روغن مخزن و بوشینگ رآکتورها به طور متناوب برای مراقبت و پیشگیری از خرابی و عدم بروز پیری زودرس آن ها بسیار ضروریست.