فعال شدن ترکیبات گوگردی(مرکاپتان ها) در روغن ترانسفورماتورها موجب خوردگی اجزای فلزی ترانسفورماتور می گردد.خوردگی مذکور ضمن آسیب به اجزای فلزی ، موجب می شود عناصر فلزی در روغن حضور یابد و موجب افزایش شدید ضریب تلفات عایقی و کاهش قابل توجه رزیستیویته شده و منجر به ناپایداری ترانسفورماتور خواهد شد.
با انجام آزمون سولفور خورنده(متد B) بطور متناوب بر روی تمونه روغن ترانسفورماتور و در صورت مشاهده مثبت بودن نتیجه آزمون، با استفاده از پسیویتور(با مشورت سازنده روغن و تعیین میزان پسیویتور مورد نیاز) می بایست پرکاپتان ها را غیرفعال کرد.
در صورت عدم امکان استفاده از پسیویتور، تعویض روغن توصیه می شود.