کنترل و مراقبت میزان آنتی اکسیدان روغن ترانسفورماتور از نوع Inhibited:
✔️مادامی که میزان Inhibitor موجود در روغن سرویس از 60 % مقدار Inhibitor  روغن نو بیشتر باشد، اقدامی لازم نیست(مشر.ط بر این که سایر خواص روغن، نیاز به اقدام خاصی نداشته باشد).
✔️زمانی که میزان Inhibitor روغن در سرویس بین 40 تا 60 % مقدار Inhibitor روغن نو شود، با افزودن آنتی اکسیدان، آن را به مقدار روغن نو برسانید(مشروط بر این که اسیدیته کمتر از 0.08 و کشش بین سطحی بیشتر از 28 باشد).
✔️زمانی که میزان Inhibitor روغن در سرویس از 40 % مقدار Inhibitor روغن نو کمتر شود، باید روغن احیا(Reclaim) یا تعویض گردد.