روغن های نو(New Oil) عایقی از نظر میزان آنتی اکسیدان موجود به 3 دسته زیر تقسیم بندی می شوند:
1- Uninhibited: حاوی آنتی اکسیدان نیست و به اختصار (U) نامیده می شود.
2- Trace Inhibited: حاوی آنتی اکسیدان به مقدار 0 تا 0.08 % بوده و به اختصار (T) نامیده می شود.
3- Inhibited: حاوی 0.08 تا 0.4 % آنتی اکسیدان بوده و به اختصار (I) نامیده می شود.