یکی از خواص مهم روغن جهت ارزیابی عمر ترانسفورماتورها، پایداری اکسیداسیون می باشد.
مدت زمان انجام آزمون در استاندارد IEC 61125 C برای انواع روغن T ، U و I به ترتیب 164، 332 و 500 ساعت در نظر گرفته می شود.به همین دلیل می بایست جهت انجام صحیح آزمون پایداری اکسیداسیون، نوع روغن مشخص باشد.
اگر از نوع روغن اطلاعی در دسترس نباشدبا انجام آزمون اندازه گیری میزان آنتی اکسیدان در روغن ، نوع آن مشخص می شود.