طول عمر ترانسفورماتور مستقیما وابسته است به سلامت عایق کاغذی. عایق کاغذی در مقابل رطوبت بسیار آسیب پذیر می باشد.همچنین عایق کاغذی مقدار زیادی از رطوبت موجود در ترانسفورماتور را به خود جذب می کند.به همین دلیل ضروریست که علاوه بر ارزیابی میزان رطوبت در روغن، میزان رطوبت عایق کاغذی را نیز در هر نوبت از نمونه گیری از ترانسفورماتورها، تخمین زده و در صورت بیشتر شدن درصد وزنی رطوبت عایق کاغذی از 3 % ، باید آن را در اسرع وقت با تصفیه فیزیکی در شرایط دما بالا خشک نمود.