کتاب مراقبت وضعیت ترانسفورماتور ها از طریق آنالیز روغن چاپ شد!

کتاب مراقبت وضعیت ترانسفورماتور ها از طریق آنالیز روغن و گازکروماتوگرافی 

 

تهیه و گرداوری : مهندس کیومرث مسعودی عضو هیئت مدیره و معاون فنی شرکت پویش

 

چاپ شده در مهر ماه 1397

cover ketab