آنالیز روغن تجهیزات مکانیکی

اهمیت آنالیز روغن (OCM) تجهیزات مکانیکی

امروزه اهمیت و ضرورت استفاده از سیستم­های نوین نگهداری و تعمیرات بر هیچکس پوشیده نیست. برنامه پایش وضعیت تجهیزات از طریق آنالیز روغن (Oil Condition Monitoring) روشی کم­ نظیر، مؤثر و کارآ در برنامه نگهداری و تعمیرات می­باشد که در حال حاضر به صورت جدی در بسیاری از سازمان­ها، شرکت­ها و صنایع کشور مورد استفاده قرار می­گیرد و از این طریق توانسته ­اند منافع اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی بدست آورند.

توربین
کمپرسور
موتور
سیستم دنده
سیستم هیدرولیک
و…

اهداف پایش وضعیت تجهیزات مکانیکی

افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات
افزایش آماده به کار بودن تجهیزات
ارزیابی روند فرسایش تجهیزات مکانیکی
شناسایی به موقع و کنترل عوامل فرسایش غیرعادی تجهیزات
ارزیابی کیفیت روغن های نو و در حال کار در تجهیزات مکانیکی
عیب یابی به موقع
ارزیابی تجهیز در دوران گارانتی
ارزیابی عملکرد فیلترها در تجهیزات مکانیکی
کاهش هزینه راهبری تجهیزات
افزایش امکان کنترل های مستند فنی و مدیریتی
انجام اقدامات PM، عندالزوم و بر مبنای نتایج آنالیز روغن
تعیین تاریخ تعویض روغن و یا تصفیه فیزیکی و یا شیمیایی

تناوب نمونه گیری مناسب در شرایط نرمال

1مخزن روغن توربین، کمپرسور، هیدرولیک و تست های روتین کوتاه مدت۵۰۰ ساعت
2مخزن روغن توربین، کمپرسور و هیدرولیک و تست های روتین بلندمدت۳۰۰۰ ساعت
3مخزن روغن موتور۲۰۰ ساعت
4نمونه روغن برگشت از بیرینگ توربین/ کمپرسور۵۰۰ ساعت
5مخزن روغن سیستم دنده تست های روتین کوتاه مدت۵۰۰ ساعت
6مخزن روغن سیستم دنده تست های روتین بلندمدت۳۰۰۰ ساعت