آنالیز روغن ترانسفورماتورها

اهمیت آنالیز روغن (OCM) ترانسفورماتورها

یک ترانسفورماتور و یا یک راکتور ممکن است درگیر مشکلات زیر شود و ادامه وجود این مشکلات منجر به خرابی و خارج شدن بدون برنامه دستگاه از مدار شود :

  • خواص شیمیایی روغن نیاز به تصفیه شیمیایی داشته باشد.
  • رطوبت و یا ذرات معلق در روغن بالا باشد و نیاز به تصفیه فیزیکی داشته باشد.
  • رطوبت در عایق کاغذی بالا باشد و نیاز به خشک کردن نرمال کاغذ باشد.
  • درگیر خطاهای داخلی (حرارتی و یا الکتریکی) باشد و نیاز به بررسی و تعمیربموقع داشته باشد.

در چنین شرایطی باید با نمونه ­گیری مستمر و با تناوب مناسب کیفیت روغن دستگاه را مورد ارزیابی قرار داد و گازهای حل شده در روغن را نیز جهت بررسی امکان وجود خطاهای داخلی در دستگاه اندازه ­گیری و تحلیل کرد.

اهداف پایش وضعیت ترانسفورماتورها

افزایش قابلیت اطمینان و آماده بکاربودن ترانسفورماتور
کاهش قابل توجه هزینه های راهبری
پیشگیری از پیری زودرس
امکان سفارش جایگزین قبل از خروج بدون برنامه ترانس از مدار
تشخیص بموقع نیاز به تصفیه و یا تعویض روغن
ارزیابی امکان اختلاط روغن ها

تناوب نمونه گیری مناسب در شرایط نرمال

1مخزن روغن اکتیوپارتسالانه
2مخزن روغن تپ چنجر تحت بارسالانه
3بوشینگ های روغنیسالانه